Πολύ τελευταία, (πριν μερικούς μήνες), επανέρχεται η σκέψη εφαρμογής της “βραχείας επιλεκτικής διόρθωσης” και μάλιστα έχουν παρουσιαστεί τα πρώτα είκοσι δύο αποτελέσματα. Πρόκειται για περιορισμένη χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει σπονδυλοδεσία σε 3-4 αντί για 14-20 σπονδύλους. Εφαρμόζεται σε σκολιώσεις με εύκαμπτη καμπύλη, σε μικρής ηλικίας παιδί, με ακτινολογική εικόνα άνω των 30°-35° και με θετικούς προγνωστικούς παράγοντες επιδείνωσης. Ήταν μια παλιά θεωρία που εφαρμόστηκε και γινόταν μόνο σπονδυλοδεσία χωρίς υλικά διόρθωσης και συγκράτησης σε λίγους σπονδύλους στο κέντρο της καμπύλης. Η μέθοδος τότε δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σήμερα χρησιμοποιούνται μοντέρνα υλικά που μπορούν να διατείνουν τη σκολιωτική καμπύλη. Ακόμα αν χρησιμοποιηθούν υλικά που έχουν σύνθετη δράση μπορεί να επιτευχθεί και διάταση αλλά και αντιστροφή σε περιορισμένους πάλι σπονδύλους. Φαίνεται πολύ ελπιδοφόρα η εφαρμογή της και μπορεί να εφαρμοστεί με την ελπίδα να απαλλαγούν πολλά παιδιά από τον κηδεμόνα. Είναι βέβαια και αυτή η μέθοδος χειρουργική, αλλά πολύ περιορισμένη.

Το τελευταίο υλικό Βραχείας Επιλεκτικής Διόρθωσης “ApiFix, ο εσωτερικός κηδεμόνας” και οι ακτινογραφίες ενός παραδείγματος όπως παρουσιάζονται στο επίσημο manual της εταιρείας που τapifixο προωθεί. Δεν έχουμε πλήρη διόρθωση της καμπύλης βέβαια, αλλά ας μην παραβλέπουμε ότι δεν είναι κλασικό χειρουργείο διόρθωσης και συγκράτησης αλλά δρα ως ένας “εσωτερικός κηδεμόνας” με στόχο την αποφυγή του κανονικού εξωτερικού κηδεμόνα. Η επιλογή του παιδιού που θα εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή χρήζει σοβαρής μελέτης και ενημέρωσης για τα αναμενόμενα αποτελέσματα.