Αυχενική Μυελοπάθεια-Πρόσθια Σπονδυλοδεσία Α3-Α5, Σωματεκτομή Α4

Σε ασθενή 62 ετών διεγνώσθη αυχενική μυελοπάθεια λόγω προχωρημένης αυχενικής σπονδύλωσης.Ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε κύφωση της ΑΜΣΣ με εκταμενες εκφυλιστικές αλλοιώσεις.O έλεγχος με MRI κατέδειξε σημαντική στένωση στα επίπεδα Α3-Α4,Α4-Α5, οπισθολίσθηση του Α4 σπονδύλου και παθολογικό σήμα στο Ν.Μ. στο επίπεδο αυτό.(Εικ.1,Εικ. 2).Ο ασθενής υποβλήθηκε σε σωματεκτομή του Α4 με αφαίρεση του υπερκέιμενου-υποκείμενου μεσοπονδυλίου δίσκου,αντικατάσταση αυτού με διατεινόμενο κλωβό και πρόσθια σπονδυλοδεσία Α3-Α4-Α5.Η επέμβαση έγινε με πρόσθια προσπέλαση στην ΑΜΣΣ.(Εικ.3,Εικ.4).Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός:Ι. Παππαδάς