Παρακάτω περιγράφεται ένα πολύ άσχημο υποτροχαντήριο κάταγμα ισχίου σε ηλικιωμένη ασθενή μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους:

 

 

H ασθενής υποβλήθηκε σε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος με μακρύ ενδομυελικό ύλο:

 

Το αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: ΙΓ Παππαδάς