Οστεοσύνθεση κατάγματος Holstein-Lewis αριστερού βραχιονίου

Ασθενής 72 ετών μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους υπέστη χαμηλό σπειροειδές κάταγμα αριστερού βραχιονίου τύπου Holstein-Lewis (Εικ.1). Η ασθενής υποβλήθηκε σε εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος με ανατομική πλάκα 14 οπών έξω βραχιονίου κονδύλου,11 κλειδούμενες βίδες και 2 διακαταγματικές συμπίεσης (Εικ.2,Εικ.3). Η οστεοσύνθεση έγινε με οπίσθια προσπέλαση.Το κερκιδικό νεύρο αναγνωρίστηκε στην σπειροειδή αύλακα του βραχιονίου,παρασκευάσθηκε και μετατοπίσθηκε από το χειρουργικό πεδίο.Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: Ι.Γ. Παππαδάς