ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΥΦΩΣΗ

Οι συγγενείς ανωμαλίες των σπονδύλων που οδηγούν σε κύφωση μπορεί να οφείλονται σε διαταραχή του σχη­ματισμού (τύπος I), του διαχωρισμού (τύπος II) ή συνδυα­σμό αυτών.

congenital_kyphosis_classification

Τύπος Ι

Τύπος ΙΙ

Τύπος ΙΙ

         

Τύπος I (διαταραχή σχηματισμού) είναι ο πλέον συνη­θισμένος τύπος και ο χειρότερος. Εάν δεν αναπτυχθεί το πρόσθιο τμήμα του σπονδυλικού σώματος, προκύπτει προοδευτικά επιδεινούμενη κύφωση και οπίσθια παρεκτόπιση του ημισπονδύλου με τελικό αποτέλεσμα πίεση του νωτιαίου μυελού. Στα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών τα οποία έχουν κυρτώματα μικρότερα των 40°, η επιδεί­νωση μπορεί να προληφθεί κάνοντας μόνο μία οπίσθια σπονδυλοδεσία. Μεγαλύτερα παιδιά η ασθενείς με εντο­νότερες παραμορφώσεις μπορεί να χρειαστούν μία συν­
δυασμένη πρόσθια και οπίσθια σπονδυλοδεσία. Οι ασθε­νείς με νευρολογικές επιπλοκές θα χρειαστούν τόσο αποσυμπίεση του μυελού, όσο και σπονδυλοδεσία.

Tύπος II (διαταραχή διαχωρισμού). Η συνηθέστερη μορφή είναι μία πρόσθια οστική γέφυρα. Κατά την ανά­πτυξη του σώματος, αυξάνουν σε διαστάσεις μόνο τα οπί­σθια στοιχεία και έτσι αυτό το τμήμα της σπονδυλικής στή­λης γίνεται προοδευτικά κυφωτικό με κέντρο περιστρο­φής την οστική γέφυρα. Ο κίνδυνος νευρολογικής βλάβης είναι μικρότερος αλλά εφ’όσον η παραμόρφωση εξελίσ­σεται γίνεται απαραίτητη μία οπίσθια σπονδυλοδεσία.

Οι συγγενείς κυφώσεις αποτελούν σοβαρές παραμορφωτικές παθήσεις που σχετίζονται με σοβαρό βαθμό επιπλοκών.